Катахрезисната метафора в светлината на теорията за метафоричното напрежение

Катахрезисната метафора в светлината на теорията за метафоричното напрежение

Кристиян Енчев
0 comments
РЕЗЮМЕ

В студията „Метафора и мит: Пърси, Рикьор и Фрай“ Хю Уайт цели да постави под въпрос традиционната дихотомия между когнитивните и афективните измерения на метафората, като предлага теория за метафората, която събира въпросните две измерения на интерсубективно равнище. Като отправя критика към теорията на Пол Рикьор, Уайт привлича на своя страна определението на Уокър Пърси за „катахрезисна метафорa“ с оглед на изясняването на разбирането на Нортръп Фрай за екстатичната метафора и нейната роля в религиозния мит. Тук е мястото в предварителен план да бъде зададен въпросът доколко е уместно метафората да бъде приравнявана с грешка (при катахрезисната метафора) и доколко вярваният абсурд в мита може да бъде определян като метафора. Предлагам алтернатива на визията на Уайт за метафората, като за целта ще се позова на студията на Дъглас Бергрен „Употреба и злоупотреба с метафората“. Също така ще се позова критически и на отделни пасажи от Фрай, за да покажа стъпките за сближаване на афективния и когнитивния аспект на метафората в перспективата на „метафоричното конструиране“.


Катахрезисната метафора в светлината на теорията за метафоричното напрежение
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 308 - 321
  Брой страници
  14
  COUNT
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  ИЗТЕГЛЯНЕ: ИЗТЕГЛЯНЕ

 • ИНВЕРСИЯ
  ИНСТИТУЦИЯ
  Институт по философия и социология – Българска академия на науките
  EMAIL
  chris.enchev@gmail.com
  ДЪРЖАВА
  Bulgaria

  Кристиян Енчев е роден през 1968 г. в София. Понастоящем е доцент в Института по философия и социология към БАН. Има интереси в областта на трансценденталната метафизика, херменевтиката, онтологията, теорията на литературата, семиотиката. Автор на научни статии и студии в български и международни периодични издания, както и на две монографични изследвания: „От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм“ (2009, второ преработено и допълнено изд. 2019); „Логика и социални критически онтологии“ (2010).