Николай Генов

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
nk.genov@gmail.com
ДЪРЖАВА
България

Николай Генов, роден през 1994 г., е докторант по теория на литера- турата. Зачислен е към Катедра „Теория на литературата“, Факултет „Славянски филологии“ към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2019 г. Неговите основни научни интереси са в областта на научна фантас- тиката, дигиталните медии и видеоигрите.

07/05/2023

Николай Генов

„Играч първи, приготви се“ за екрана: алтернативният канон при Клайн и Спилбърг


01/14/2022

Николай Генов

ВИРТУАЛНОТО ПРЕНАПРАВЯНЕ: ЗА ОПТИМИЗМА И ПЕСИМИЗМА НА УИЛЯМ ГИБСЪН В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННАТА ФАНТОМАТИКА

  • РЕЗЮМЕ

    Настоящата статия поставя един от новите романи на Уи- лям Гибсън – „Периферни тела“ – в позиция на сравнение, граници- те на което биват определени от фантомологията на Станислав Лем. Целта на изследването е да се установи доколко проектът на Гибсън може да бъде вписан в традицията на фантоматичното. Компаративният анализ се основава върху мотива за римейка, който е ключов за анализираните текстове.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ