Iren Alexandrova, Assoc. Prof. PhD

INVERSION
INSTITUTION
Sofia University St. Kliment Ohridski
E-MAIL
alexandrova@slav.uni-sofia.bg
COUNTRY
Bulgaria

Ирен Александрова е доц. д-р по теория на литературата в Катедра „Теория на литературата“ към Факултет „Славянски филологиии“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в полето на ли- тературоведската методология, по-конкретно в изследването на смислопораждащите механизми и психологията на литературното творчество. Автор е на книгите „Приписки между изказа и смисъла. По полетата на Дебелянов“ (2004) и „Да влезе авторът. Художественият субект и литературоведската методология“ (2001). Създаването и прилагането на теоретични рамки в нейните изследвания са свързани с търсенето на нови възможности за субектен подход в разбирането за литературата.

01/14/2022

Iren Alexandrova, Assoc. Prof. PhD

SOURCES OF RENUAL IN PENCHO SLAVEIKOV’S “SONG OF BLOOD”

  • ABSTRACT

    This research presents some ideas concerning the new aspects of the national spirit, the relation between person and people and also the potentialities at the figurative language within Pencho Slaveikov’s poem “Song of Blood”. The rewrite of the familiar, in literature and history as figures and events, goes beyond the usual insert to common discourse 142or ordinary remake. Pencho Slaveikov himself is a founder of discourse – with new problems and decisions, in the center of which stays a different idea of the Human. The sources of the renovation within “Song of Blood” lead to Plato’s metaphysical foundation of the world and Aris- totle’s concept of potential and they are included in the new spirit of the Individualism.