Ирен Александрова

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
alexandrova@slav.uni-sofia.bg
ДЪРЖАВА
България

Ирен Александрова е доц. д-р по теория на литературата в Катедра „Теория на литературата“ към Факултет „Славянски филологиии“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в полето на ли- тературоведската методология, по-конкретно в изследването на смислопораждащите механизми и психологията на литературното творчество. Автор е на книгите „Приписки между изказа и смисъла. По полетата на Дебелянов“ (2004) и „Да влезе авторът. Художественият субект и литературоведската методология“ (2001). Създаването и прилагането на теоретични рамки в нейните изследвания са свързани с търсенето на нови възможности за субектен подход в разбирането за литературата.

01/14/2022

Ирен Александрова

ИЗВОРИТЕ НА ОБНОВЛЕНИЕТО В „КЪРВАВА ПЕСЕН“ НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

  • РЕЗЮМЕ

    Изследването представя идеи, отнасящи се до новите аспекти на националния дух, отношението между личността и народа и също до възможностите на образната система, в поемата на Пенчо Славейков „Кървава песен“. Пренаписването на познати в историята и литературата образи и събития надхвърля обичайното вписване в общ дискурс или обикновен римейк. Пенчо Славейков сам е учредител на дискурс с нова проблематика и решения, в центъра на които стои различна идея за човека. Изворите на обновлението отвеждат към Платоновата метафизична основа на света и към възможното в разбиранията на Аристотел и те са включени в новия дух на Индивидуализма.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ