Ирина Якимова

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките
EMAIL
iyakimova@ihist.bas.bg
ДЪРЖАВА
България

Ирина Якимова е родена през 1982 г. Тя е блогър и любител писател, главен асистент в секция „История на България след Втората световна война“ на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Научните й интереси са съсредоточени в сферата на външната политика и икономиката на България в най-ново време. Освен редица публикации по тази проблематика, тя има и няколко, посветени на историята на София по време на Втората световна война и след 9 септември 1944 г. През 2019 г. излиза нейната първа научна монография „България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985–1991)“.

07/19/2022

Ирина Якимова

ДВА РАЗКАЗА ЗА ВОЙНАТА: „ТЮТЮН“ НА ДИМИТЪР ДИМОВ VS. „СОЛЕНИЯ ЗАЛИВ“ НА ЯНА ЯЗОВА

  • РЕЗЮМЕ

    В статията е направен опит за сравнителен анализ на авторския подход към историческите факти в романа „Тютюн“ на Димитър Димов и романа „Соления залив“ на Яна Язова. Статията има за цел да открои основните сюжетни акценти в двете произведения без претенции за изчерпателност. От позицията на професионален историк авторката разсъждава върху степента на автентичност на представените исторически събития и алтернативните, но същевременно взаимно допълващи се гледни точки, които двамата писатели предлагат на читателя по отношение на последиците от Втората световна война, ролята на България в нея и печално известната дата 9 септември 1944 г. като ключов повратен момент в най-новата българска история.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ