Антоанета Робова

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ORCID ID
0000-0001-7468-7675
EMAIL
arobova@uni-sofia.bg
ДЪРЖАВА
България

Антоанета Робова е главен асистент в катедра „Романистика“ във ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва с отличие френска филология и пресжурналистика в същия университет през 2001 г. През 2012 г. защитава докторска дисертация под съвместно научно ръководство на тема „Митични фигури в съвременния френскоези- 317чен роман“. Основните ѝ научни интереси са в областта на френската литература, сравнителното литературознание, литературната стилистика, митокритиката. Настоящите ѝ изследвания са съсредоточени върху френската литература на ХХ и ХХI век, интермедиалността, творчеството на Ерик-Еманюел Шмит. Участвала е в национални и международни конференции (във Франция, Италия, Испания, Румъ- ния и др.), публикувала е студии и статии в колективни монографии и научни издания. Била е редактор на списание „Франкофонски честоти“ (2003–2009) и съотговорник на Франкофонския център към СУ „Св. Климент Охридски“ (2012–2016). От 2021 г. е член на редколе- гията на списанието за Сравнително литературознание „Colloquia Comparativa Litterarum“.

01/14/2022

Антоанета Робова

РАЗНОВИДНОСТИ НА РИМЕЙКА В ТРИ ВЕРСИИ НА ФИЛМА НА ПАОЛО ДЖЕНОВЕЗЕ „ПЕРФЕКТНИ НЕПОЗНАТИ“: ИНТЕРМЕДИАЛНИ ОБНОВЛЕНИЯ И СТЕПЕНИ НА ИЗМЕНЕНИЕ

  • РЕЗЮМЕ

    Филмът на Паоло Дженовезе „Перфектни непознати“ от 2016 г. се радва на висок зрителски интерес, до месец юли 2019 г. има 18 римейка и влиза в „Книгата за рекорди на Гинес“. Сравнителният анализ включва италианския филм, испанската интерпрета- ция, френския римейк и руската киновариация. Статията изследва интермедиалния заряд на оригиналния филм, в който смартфонът функционира като диспозитив, генериращ вторични разкази в об- рамчващия кинонаратив. Обособяват се формите на римейка като „транскултурна адаптация“1 с различна степен на повторение, тран- сформиране и обновление. Предпоставките за високото ниво на „адаптируемост“2 на филма се свързват с новаторската интермеди- ална композиция в съчетание с потенциал за авторско претворяване и адаптиране към локални контексти на рецепция.