Андриана Спасова

Andriana_Spasova.jpg

Андриана Спасова е доктор по българска литература и главен асистент в секция „Литература на Българското възраждане“ в Института за литература към Българската академия на науките, както и постдокторант към Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ с тема на проекта „Рецепция и дигитализация на непроученото ръкописно наследство на Найден Геров“ (2019–2021). „Антични реминисценции във възрожденската книжнина“ (2020) е първата ѝ научна книга, защитена като докторска теза, която получава втора награда в конкурса за Млади учени (2021). Изследователските ѝ интереси са в областта на българската възрожденска литература, първите рецепции на античните жанрове и образци, проблемите на националната идентичност и културната памет, ръкописните учебници и писма на Найден Геров. http://ilit.bas.bg/bg/members/andriana-spasova