Мира Душкова

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Русенски университет „Ангел Кънчев“
ORCID ID
0000-0003-0243-4294
WEB OF SCIENCE RESEARCHER ID
AAG-2288-2021
EMAIL
mdushkova@uni-ruse.bg
ДЪРЖАВА
България

Мира Душкова (р. 1974) – поетеса, литературовед, литературен историк, преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Доктор по българска литература (2010, тема: „Поетика на Константин-Константиновия разказ“), доцент (2016), ръководител на Катедра „Български език, литература и изкуство“ (от 2020). Научни интереси: нова и съвременна българска литература, тенденции в съвременната българска поезия и проза, литературна периодика, литературни архиви, методика на обучението по литература. Автор на пет поетически книги, на книга с кратки разкази, на монографиите „Semper Idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази“ (Русе, 2012; 2. изд. 2013), „Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници“ (Русе, 2018), „Студентска искра. 60 години приемственост“ (Русе, 2018, съавт. А. Манукова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков).

07/19/2022

Мира Душкова

ХУДОЖЕСТВЕНИ АСПЕКТИ НА УТОПИЧНИЯ СВЯТ В РОМАНА „КРЪВ“ НА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

  • РЕЗЮМЕ

    Най-предвидимият анализ на „Кръв“ (1933) от Константин Константинов е романът да бъде представен откъм неговите социални, исторически, политически характеристики, да се търсят в него рефлексии върху българския ХХ век или проекции на реални личности. Настоящият анализ предлага различен поглед – текстът да бъде разгледан като произведение, в което могат да се открият художествени аспекти на литературната утопия. Подобна интерпретация позволява да бъде представен по-цялостно утопичният свят, описан в романа на Константинов.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ