Възвишено и двойственост: Бърк на Ковачев

Възвишено и двойственост: Бърк на Ковачев

Богдана Паскалева
0 comments
РЕЗЮМЕ

Текстът е посветен на интерпретацията, която Огнян Ковачев предлага върху трактата на Едмънд Бърк „Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото“ в своя предговор към първото българско издание на трактата от 2001 г., както и в части от монографията си „Готическият роман“ (2004). Въведението на Ковачев към Бърк тълкуваме не просто в неговите дидактически и пропедевтични измерения – като текст, който въвежда българската публика в проблематиката на един до онзи момент почти непознат автор в широкия му културноисторически и философски контекст от XVIII в, а с оглед на самото тълкувание на Бърковата естетика, което О. Ковачев предлага. Статията защитава тезата, че Ковачев тълкува Бърк през въпроса за удвояването и двойничеството. В същото време, за Ковачев удвояването при Бърк работи не като подривен елемент в логиката на философското изложение, а по-скоро като конститутивен за естетическия субект на Новото време. Последното е свързано с жанра на готическия роман и трактовката му в едноименната монография на Ковачев.


Възвишено и двойственост: Бърк на Ковачев
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 227 - 232
  Брой страници
  6
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНСТИТУЦИЯ
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  ORCID ID
  0000-0002-4311-701X
  WEB OF SCIENCE RESEARCHER ID
  ID: AAH-7552-2019
  EMAIL
  b_paskaleva@slav.uni-sofia.bg
  ДЪРЖАВА
  Bulgaria

  Богдана Паскалева (1986) е доктор по теория на литературата (2015) и главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски“ по дисциплините „Антична и средновековна литература“ и „Западноевропейска литература“ (2017). Интересите ѝ са свързани с литературата и културата на Античността и Европейския ренесанс. Защитава докторат на тема „Образ, подобие и символ при Николай Кузански“. Автор е на статии и студии в областта на литературознанието, античната и ренесансова литература, култура и философия, а също и преводач на ренесансови текстове, най-вече от латински и италиански език.