Георги Герджиков

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ORCID ID
0000-0003-4693-3917
EMAIL
george_gherjikov@phls.uni-sofia.bg
ДЪРЖАВА
България

Георги Герджиков, роден през 1991 г., е главен асистент към Катедра „Философия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава по дисципли- ните философска антропология, социална философия и философия на политиката. През 2019 г. защитава дисертация на тема „Свят и свето- ве. Съвременните културни нагласи и философията“, по-късно издадена със заглавие „Форми. Поглед върху съвременната философия през културните нагласи към историческото време“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2019 г.). Работи върху още два тома под заглавието „Форми“, които се очаква да бъдат посветени съответно на философията на символните форми и на онтологията. Научните му интереси включват история на западната култура, теория на популярната култура и социална философия. Занимава се и с течението „нов реализъм“, зародило се в рамките на съвременната немска и италианска философия.

01/14/2022

Георги Герджиков

ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ФОЛКЛОРНИ МОТИВИ В КЪСНАТА МОДЕРНОСТ

  • РЕЗЮМЕ

    Западната модерност дължи своето влияние като културно-политически модел на строгите разграничения, които прокарва между природата и културата, както и между техните подразделе- ния. Творческата преработка на митологични и фолклорни мотиви, която често откриваме в късномодерната литература и популярна култура, позволява да бъдат намирани начини за преодоляване на тези разграничения. Такава преработка показва различни възмож- ности за обединяването на езическото с монотеистичното наслед- ство, на традиционните сюжети и представи с модерната наука и култура, на точните науки с другите области на културата, на „изкуството заради самото изкуство“ с политическата ангажираност. Строгото разделяне на тези области е модерен конструкт, който е бил много полезен за технологичния и политически прогрес, но кой- то в глобалната епоха все повече се оказва психологически и екологически вреден, както се оказват вредни и строгите разграничения между интересите на отделните индивиди.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ