социокултурен сблъсък

01/14/2022

Йоана Панкова

Социокултурен сблъсък в американската screwball comedy. Трансформация на дискурса в два филма

  • РЕЗЮМЕ

    През т. нap. „Златната ера“ на Холивуд обменът на една и съща фабула, под мандата на различни студиа – всяко със своите характерни производствени модели, стилистика и идеологически пристрастия – е често явление. Самата практика предхожда понятието римейк. Определящ фактор при избора на произведение, което да послужи за отправна точка на нова творба е силата на значението му спрямо актуалните обществени процеси. Романтичната среща/сблъсък между представители на различни класи е основен двигател на сюжета в screwball comedy. Тяхното помирение е крайна цел на дискурса на филма. Фокус на настоящето изследване са два филма от този жанр „Ярка дама“ от 1938 г., режисиран от Джордж Стивънс и „Огнено кълбо“ от 1941 г. с автор Хауърд Хоукс. Представеният тук текст изследва идеологическите различия в на- чина, по който филмите разрешават вътрешните си противоречия, подчинени на императива за поддържане на обществения консен- сус; анализира съществените наративни и стилистични отлики, кои- то задават и разнопосочно идеологическо съдържание.