Радослава Станкова

radoslava_stankova.png
 • ИМЕ: Радослава Станкова
 • EMAIL
  rstankova2020@gmail.com
 • ИНСТИТУЦИЯ
  Институт за литература – Българска академия на науките
 • ДЪРЖАВА
  Bulgaria
 • Radoslava Stankova is associated professor, PhD, in the Department for Old Bulgarian Literature, Institute of Literature at the Bulgarian Academy of Sciences. Fields of scientific interest: South Slavic medieval literature (Bulgarian and Serbian), history and theory of gernes hagiography and hymnography. Autor of two monographs and a lot scientific articles.


11/25/2023

Радослава Станкова

ВИДИНСКАТА И СРЪБСКАТА СЛУЖБИ ЗА СВЕТА ПЕТКА ТЪРНОВСКА (ПАРАСКЕВА ЕПИВАТСКА) В БЪЛГАРСКАТА И СРЪБСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ ХV–ХVІІ ВЕК

 • РЕЗЮМЕ

  В статията се прави систематизация и съпоставка на преписите на два от вариантите на службата за света Петка Търновска (Параскева Епиватска) в българската и сръбската книжнина от ХІV до ХVІІ век. Представени са поетапните редакции на двете служби и въз основа на изследване на състава и структурата им се стига до извода, че редакциите им ясно се отличават една от друга, и може да се определят като отделни служби. Видинската служба е запазена в преписи и редакции възникнали във Влахо-Молдовското княжество, в Полското кралство и в Русия, докато сръбската служба липсва в ръкописите в книгохранилищата по тези земи (т. е. извън територията на България и Сърбия). Така се стига до предположението, че Григорий Цамблак, който установява култа към светицата в североизточните славянски земи с православно християнско население, е въвел в богослужението видинската служба и е много по-вероятно той да е автор на видинската служба за св. Петка Търновска, отколкото на сръбската.