Еньо Стоянов

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
enyo.stoyanov@gmail.com
ДЪРЖАВА
България

Еньо Стоянов е асистент в катедра „Теория на литературата“ към ФСЛФ, СУ, където води часове по „Увод в литературознанието“. Изследванията и публикациите му са свързани с литературна теория, естетика, континентална философия, теория на фикцията и наратология, трансмедиалност, както и социология на изкуството.

07/05/2023

Еньо Стоянов

Новост и навик в естетическата концепция на Едмънд Бърк

  • РЕЗЮМЕ

    Статията развива наблюдението на Огнян Ковачев, че във влиятелното Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото на Едмънд Бърк „[х]арактерният за модерността похват на остранностяване се оказва активен принцип“. Въпреки че Бърк първоначално отхвърля новото като ефективен ресурс за естетически въздействия поради унищожителната спрямо него сила на навика, той разпределя неговите ефекти върху различни аспекти на красивото и възвишеното и така всъщност го универсализира.