Силвия Петрова

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Югозападен университет „Неофит Рилски“
EMAIL
petrova.silvia@abv.bg
ДЪРЖАВА
България

Силвия Петрова, родена през 1979 г., е главен асистент в катедра „Културология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в областта на медиите, популярната култура и джендър изследванията. Била е гостуващ лектор в Университета в Палермо и в Департамента по политически и социални науки в Университета във Флоренция. През 2011 защитава докторат на тема „Новозаветни модели на женственост в българската лайфстайл преса“ във ФЖМК на СУ. Има редица публикации в полето на културата и медиите, сред които е монографията „Лайфстайл преса и женственост“ (2016).

01/14/2022

Силвия Петрова

ЛАЙФСТАЙЛ ТЕХНИКИ В ДИГИТАЛЕН КОНТЕКСТ: ОТ УНИКАЛНОСТ КЪМ ПОВТОРЕНИЕ

  • РЕЗЮМЕ

    Статията се фокусира върху понятието лайфстайл и съвременните техники за изграждането му. Изследва се преходът от концепцията на Антъни Гидънс за лайфстайл (базирана върху ре- флексивния проект за Аза) към новите форми за конструиране на проекта за себе си с помощта на интернет и новите технологии. Индивидуалността в дигиталната епоха се преживява като поред- ната фикция – всеки иска да бъде различен, точно защото всеки е един и същ. Същевременно обаче търсенето на уникалност се постига единствено чрез познати, повтаряни до безкрайност форми. Лайфстайлът днес неизбежно е комбинация от реални и виртуални елементи, в които новото се постига чрез непрестанни повторения и „подобрения“ на вече съществуващото.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ