Благовест Златанов

ИНСТИТУЦИЯ
Хайделбергски университет
EMAIL
blagovest.zlatanov@slav.uni-heidelberg.de

Благовест Златанов e професор по българистика и литературна теория в Славистичния институт на Хайделбергския университет, Германия. Автор е на книгите „Сборникът "The Shade of the Balkans". Участници и контексти на възникването” (2020), „'Софийският лъв в клетка'. Модели, мистификации и рецепция на сборника "The Shade of the Balkans"” (2020), „Интенция и смисъл на стиховия текст” (2002), както и на многобройни студии и статии. Неговите научни интереси са в областта на българския литературен модернизъм, на рецепцията на българската литература и фолклор в немскоезичните и англоезичните страни и присъствието на българистиката в международната славистика.

04/03/2023

Благовест Златанов

ПАРАГИГМАТА НА ДЕКОНЦЕПТУАЛИЗИРАНИТЕ ПАРОЛИ ЗА ДОПУСК В ЧАСТИ ОТ ЛИТЕРАТУРНОТЕОРЕТИЧЕСКИЯ ДИСКУРС НА XXI ВЕК

  • РЕЗЮМЕ

    Статията очертава и изследва деформирането и разрушаването на класически литературоведски понятия и подходи и замяната им в постколониалните изследвания и други сходни на тях парадигми с обозначения, които по същество представляват техни зле прикрити и изкривени реплики. Оттук нататък тези реплики биват използвани в служба на различни нелитературоведски и ненаучни цели. В статията се разглеждат три стратегии за камуфлажиране и изкривяване на класическите литературоведски понятия: „стратегията на политическата коректност“, „стратегията на концептуалното вампиризиране“, „стратегията на деформираната черупка“.