Възвишени ли са античите „канони“?

Възвишени ли са античите „канони“?

Невена Панова
0 comments
РЕЗЮМЕ

В статията са разгледани няколко свидетелства от Платон (от диалозите „Закони“, „Протагор“ и „Федър“), както и няколко знакови стиха от елегическия поет Теогнид, които допринасят за очертаването на отделни характеристики на ранното канонизиращо мислене в полето на литературата. Наблюдава се приоритизиране на поезията пред прозата, като по-високо са оценени, независимо дали от позицията на философа, влизащ в ролята на литературен критик, или на самия автор поет, творби–примери за предаване на образец за добродетел. По-често тези творби са древни, но не е невъзможно подобен статус да се отнесе и от съвременни на коментиращия произведения, включително авторски. До Аристотел все още липсва същинска рефлексия върху художествените характеристики на високо оценените литературни жанрове / отделни поети, доколкото акцент се поставя както върху образователната роля на коментираните поетически примери, така и върху вариативността на рецептивните ситуации и на индивидуалните предпочитания и способности на реципиентите. Открива се обаче и определена отвореност и либералност на дискурса върху литературната продукция и рецепция, допускаща естетическата и етическа полза от възприемането на произведения от различни жанрове. Това, от друга страна, легитимира старогръцката литература, редом с подобни теоретични рефлексии в нейните рамки, за основателно призната за канонична в целостта си.


Възвишени ли са античите „канони“?
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 284 - 293
  Брой страници
  10
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНВЕРСИЯ
  ИНСТИТУЦИЯ
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  ORCID ID
  0000-0002-6260-3857
  WEB OF SCIENCE RESEARCHER ID
  2263673
  EMAIL
  n.panova@uni-sofia.bg
  ДЪРЖАВА
  България

  Невена Панова (1974) е доцент по старогръцка литература в СУ „Св. Клиент Охридски“. Завършила е Класическа филология и Унгарски език и литература в СУ (1999), както и магистратура по философия (МП „Език и публичност“) в НБУ (2019). Научните ѝ интереси са в областта на старогръцката философска проза и на жанровата теория и история, както и на проблемите на устността в античната култура и на рецепцията на античното в съвременните български литература и изкуство. Автор е на книгите „Платоновият диалог. Ситуации и елементи на събеседването“ (Сонм, 2005) и „Мимеополис: върху Платоновата политическа и литературна теория на подражанието“ (Сонм, 2012).