Доктор Кръстев – между изкуството и религията

Доктор Кръстев – между изкуството и религията

Румен Шивачев
0 comments
РЕЗЮМЕ

Статията е част от обширна студия върху текста на д-р Кръстев „Изкуство и религия“ (1904). Критикът философ разглежда преди всичко различията между тези две „деятелности на духа“. Под влияние на немската психологическа и философско-естетическа школа от втората половина на ХІХ в. той вижда религията и изкуството в светлината на модерната експериментална психология. Макар че ги подчинява на своята подготовка в духа на немската естетика и философия, д-р Кръстев се доближава до значително по-късните психоаналитични изследвания на К. Г. Юнг и неговите последователи. Настоящият текст се спира както на тази близост, така и на отклоненията му от тях. Анализирани са отделни негови възгледи в „Изкуство и религия“, като е направен и кратък критически прочит на интерпретираните от д-р Кръстев теории на Т. Липс, К. Гроос и К. Ланге за психологията на естетическото. Посочени са някои връзки на модерното изкуство с възгледите на критика философ, като е изтъкнат и самотническият принос на неговата студия в модерната хуманитаристика.


Доктор Кръстев – между изкуството и религията
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 151 - 163
  Брой страници
  13
  COUNT
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  ИЗТЕГЛЯНЕ: ИЗТЕГЛЯНЕ

 • ИНВЕРСИЯ
  ИНСТИТУЦИЯ
  Институт за литература – Българска академия на науките
  ДЪРЖАВА
  България

  Румен Шивачев (1958–2022)доцент, доктор по филология в Института за литература при БАН. Защитава докторска дисертация на тема „Бай Ганьо – мит и образ“. Публикува стихове, рецензии, статии, студии в ежедневници, литературна периодика и сборници. Съставител е на книгите: „Другият доктор Кръстев. Дневници, писма и статии“ (2003), „Алеко Константинов – вечният съвременник“ (2006, в екип), „Доктор Кръстев в писмата си“ (2007), „Неизвестни писма на Боян Пенев до Спиридон Казанджиев“ (2007), „Доктор Кръстьо Кръстев. Съчинения. Том трети“ (2007, в екип), „Енциклопедия: герои на световната литература“ (2008, в екип). Автор на монографиите „Суб-литературният мит „Бай Ганьо“ (2016) и „Ракурси към ранната модерност. Психологизъм и символизъм“ (2022).